FÖRSKOLAN  SLÅTTET

forskolanslattet@gmail.com, 0250-182 20

Slåttervägen 18, 792 51 Mora

 

Verksamheten drivs utifrån Läroplan för förskolan LPFÖ98(2015) och dess fyra rubriker: normer och värden, utveckling och lärande, barns inflytande och föräldrasamverkan.


Slåttet har från start också valt att ha en kristen profil på sin verksamhet och stark betoning på natur och språk.

Den kristna profilen kan sammanfattas i den gyllene regeln: ”Allt vad du vill att människorna ska göra mot dig ska du också göra mot dem”


Under läsåret har vi valt några prioriterade målområden ur läroplanen:


Normer och värden

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar:

  • Förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra

 

Utveckling och lärande 

Förskolan ska sträva efter att varje barn:

  • Utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många olika uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama.

 

Barns inflytande

Förskolan ska sträva efter att varje barn: 

  • Utvecklar sin förmåga att förstå och handla efter demokratiska principer genom att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande.Så här gör vi:

Leken ser vi som det viktigaste pedagogiska verktyget därför skapar vi mycket utrymme för lek både inne, ute på gården och i naturen. Som vuxna agerar vi lekguider för att hjälpa alla in i det sociala samspelet.


Skapandet ska vara kravlöst och många tekniker och material finns tillgängliga i ateljén.


Dramatiserar både sagor och bibelberättelser gör vi tillsammans. Sång, dans, rörelse är andra uttryckssätt som används kontinuerligt.


Skogen är en viktig plats som vi använder oss av minst en gång i veckan. Där ges tillfälle till att utveckla alla förmågor.


Lyssna på varandra och vänta på sin tur men ändå få göra sin röst hörd, är en röd tråd genom hela verksamheten.

Att hjälpas åt att göra fint efter avslutade aktiviteter är också en del i det pedagogiska arbetet.